Synovial Fluid Supplement   關節腔注射劑
首頁 > 產品介紹 > 醫療器材產品 > 關節腔注射劑 >
 
  節膝JETKNEE
  適用於膝關節退化性關節炎造成之疼痛及活動受限問題之患者。
  海捷特HYAJOINT
  適用於退化性膝關節炎。本劑劑量為成人每次療程共需注射三支HYAJOINT,毎週一次,一次一支於退化性膝關節炎之患處注射之。
  海捷特加強型HYAJOINT Plus
  適用於退化性膝關節炎。本劑劑量為成人每次療程共需注射1支HYAJOINT Plus於退化性膝關節炎之患處注射之。
  海威力HYAFELIC
  適用於退化性膝關節炎。本劑劑量為成人每次療程共需注射三支HYAFELIC,毎週一次,一次一支於退化性膝關節炎之患處注射之。
  海威力一針劑型HYAFELIC Uno
  適用於退化性膝關節炎。本劑劑量為成人每次療程共需注射1支HYAFELIC Uno於退化性膝關節炎之患處注射之。
 
皮下填補劑
關節腔注射劑
膀胱灌注液
   
   
 
   
   
   
   
 
-->